perjantai 25. joulukuuta 2009

Peruskoulun johtaminen – aikansa ilmiö

KUVA: Jorma Pesonen on vuoden 2008 alussa toimintansa aloittaneen Soisalo-opiston rehtori. Soisalo-opisto yhdisti Varkauden, Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden opistot sekä Keski-Savon musiikkiopiston.


Pesonen, Jorma. (2009) Peruskoulun johtaminen – aikansa ilmiö. JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA N:o 132

Jorma Pesosen maaliskuussa 2009 hyväksytyn väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia ja käsityksiä rehtoreilla on peruskoulun johtamisesta, johtamistyöhön kohdistuvista haasteista ja peruskoulun kehittämisestä johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Yksilöidyt kysymykset koskivat peruskoulun rehtoreiden kokemuksia koulunsa johtamisesta työnsä alkuvaiheessa, tutkimushetkellä ja tulevaisuudessa. Lisäksi selvitettiin peruskouluun kohdistuneita johtamistyön kannalta keskeisimpiä haasteita rehtoreiden kokemana sekä sitä, mihin suuntaan johtamisen näkökulmasta kouluja pitäisi kehittää. Tutkimuksen taustan ja teoreettisen viitekehyksen muodostivat peruskoulun johtamisen tarkastelu koulun ulko- ja yläpuolelta ohjattuna toimintana, koulun sisällä tapahtuvana tomintana ja koulun sidosryhmiin liittyvänä toimintana.

Tutkimukseen osallistuivat kaikki erään itäsuomalaisen kaupungin peruskouluissa työskennelleet rehtorit (12). Haastateltavat olivat iältään 31–61­vuotiaita, ja heistä puolet oli naisia ja puolet miehiä. Tutkimusaineisto kerättiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin yksilöteemahaastattelu. Toisen vaiheen ryhmähaastatteluun osallistui kymmenen rehtoria. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysiä käyttäen.

Tutkimustulosten mukaan rehtorit kokivat peruskoulun johtamisen uransa alussa (1980-luvulla) koulun ulkopuolelta tulevien määräysten mukaan johtamisena. Tutkimushetkellä (2001–2002) rehtorit kokivat koulun johtamisen sisällöllisesti monipuolistuvana.

Tulevaisuudessa rehtorit käsittivät koulun johtamisen kehittyvän eri koulujen rehtoreiden välisen kollegiaalisen johtamisen suuntaan sekä laajenevan koulujen sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa tapahtuvaksi. Rehtoreiden käsityksen mukaan myös muuttuva yhteiskunta asettaa tulevaisuudessa peruskoulun johtamiselle haasteita, jotka liittyvät mm. oppilaiden jatko-­opiskelu­ ja elämäntaitojen kehittämiseen monipuolisella yhteistyöllä.

Väitöskirja löytyy netistä osoitteesta